VILLAMOS ENERGIA PIACRÓLHogyan tudok mástól energiát vásárolni, mikor nálunk csak egy szolgáltató van?
A villamos energia hálózatot, mint természetes monopóliumot, az un. hálózati engedélyesek tulajdonolják és üzemeltetik, így hálózati szolgáltatóból valóban területenként egy van. Ehhez az infrastruktúrához a különböző energia kereskedő cégek diszkriminációmentesen hozzáférhetnek és kiszolgálhatják felhasználóikat a rendszerhasználati díjak megfizetésnek fejében. Így fordulhat elő, hogy a szomszéd vállalkozás már régebben mástól és kedvezőbb áron vásárolja az energiát. 

Kik a piaci szereplők?
Több piaci szereplő működik közre abban, hogy a villamos energia az Ön telephelyére eljusson. Akivel Ön közvetlen kapcsolatban áll, az egyrészt a kereskedő, aki az energia leszállítását megszervezi másrészt az elosztói engedélyes aki fizikailag biztosítja, hogy eljusson a mérőig az energia. A piaci szereplők tevékenységét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)felügyeli. A MEH adja ki az engedélyeket, ellenőrzi a szereplők működését, üzletszabályzatait, szerződéseit. 

Mit jelent a kereskedőváltás?
Minden felhasználónak lehetősége van megválasztani kitől vásárolja meg az energiát. A kereskedőváltás menete jogszabályban meghatározott módon zajlik, így a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén díjmentesen van mód a kereskedőváltásra. Sok esetben a kereskedőváltás a legkézenfekvőbb módja az energiaköltségek csökkentésének, ugyanis akad egy másik kereskedő a piacon aki ugyanazt a szolgáltatást kedvezőbb áron végzi el. Fontos, hogy a kereskedőváltás felelőssen hozott döntés eredménye legyen és tisztában legyen a megszerezhető előnnyel. Erre alakult portálunk, velünk Ön biztos lehet abban, hogy a legkedvezőbb árat kaphatja meg.

Muszáj a kereskedőváltás?
Adott esetben igen mert néha csak így garantálható a legkedvezőbb ár.

Biztos nem maradok energia ellátás nélkül?
Biztos, ugyanis a jogszabályi környezet garantálja az ellátásbiztonságot. Ha a kereskedő mégsem volna képes teljesíteni, úgy a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) új kereskedőt jelöl ki (végső menedékes), így az ellátás folyamatos marad. A kijelölés után Önnek van lehetősége másik kereskedőt választani.

Mit tartalmaz az áram ára?
A villamos energia szolgáltatás ára 3 tényezőből áll: energia díja, rendszerhasználati díjak és adók. Az elsőt tudjuk befolyásolni, a másodikat és harmadikat nem, annak mértéke nem függ attól, hogy Ön kitől vásárolja az áramot.

Lássuk részletesebben:

Energia díj: magának az áramnak a Ft/kWh-ban kifejezett díja. Az ár a szerződés ideje alatt, ami 1 év fix.

A rendszerhasználati díj (RHD) tartalmazza az áram eljutattását a termelőtől vagy az országhatárról a fogyasztási helyre. Az RHD-nak van egy fix része, amely minden hónapban fizetendő és független a fogyasztástól, ez az alapdíj vagy kapacitásdíj és van többféle forgalomarányos díja, amelyek a számlán pontosan részletezve vannak. Az RHD-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) állapítja meg, azaz hatósági árról van szó, amely ugynanannyi bárkitől is vásárolja az áramot.

A villamos energia szolgáltatást többféle adó és adó jellegű tétel is terheli, például energiaadó, 3 féle pénzeszköz, ÁFA.

HOGYAN JUTHATOK OLCSÓBB ENERGIÁHOZ?


Miért adná egy kereskedő olcsóbban az áramot mint a jelenlegi?
Egyrészt azért mert piacot akar szerezni magának, másrészt mert van lehetősége versenyelőnyre szert tenni, pl.: kedvezőbb beszerzése révén, alacsonyabb működési költségei miatt.

A KERESKEDŐVÁLTÁSRÓL


Mi változik és mi marad változatlan?
A mérő és az összes vezeték változatlanul megmarad, semmiféle szerelés nem történik. A kereskedőváltás pusztán adminisztratív folyamat, a határidőre történő bejelentések után annyit fog észrevenni, hogy alacsonyabb lesz az energiaszámlája. Ha műszaki problémája adódik, ugyanúgy a területileg illetékes elosztói engedélyes az illetékes, ők tartják karban a mérőt, hitelesítik stb. Két számlát fog kapni. Az energiadíjat a kiválasztott kereskedő, míg a hálózathasználati díjakat az elosztói engedélyes számlázza

Milyen szerződésem lehet most?

A versenypiaci villamos energia szerződések alapvetően naptári évre szólnak. Két tipus létezik, határozott idejű, ami meghatározott időpontban lejár (pl.: december 31-én) és határozatlan idejű, amit fel kell mondani ahhoz, hogy érvényét vesztse. A határozatlan idejű szerződéseket általában a naptári év végére lehet felmondani eltérő felmondási idővel
, ami 30-90 napig is lehet. Ezt Önnek kell leellenőriznie a szerződésében! A határozott idejű szerződésnél a lejárat előtt legalább 30 nappal be kell jelenteni e jelenlegi kereskedőnek ha nem tőle veszi igénybe a szolgáltatást a jövőben. Az egyetemes szolgáltatási szerződést 30 napra lehet felmondani.

Hogyan történik a kereskedőváltás?
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időpontban az új kereskedő jelzi kinek az ellátását kezdi meg a legközelebbi időpontban. Ezzel egyidőben a régi kereskedők jelzik kinek az ellátását szüntetik meg ugyanabban az időpontban. A két igény (bejelentés-kijelentés) találkozik és a fogyasztási hely (POD) átkerül az új kereskedő ellátásába. Az új kereskedő az Ön által aláírt ajánlat elfogadó nyilatkozatból, míg a régi a szerződés felmondásból értesül arról, hogy mi fog történni a fogyasztási hellyel. Ezért rendkívül fontos, hogy Ön tájékoztassa mind a régi, mind az új kereskedőt jövőbeni szándékáról az Ön nyilatkozatai nélkül meghiúsulhata kereskedőváltás!

Mi a kereskedőváltás adminisztrációs folyamata?
Jelenlegi szerződés felmondása: Az aktuális szerződés tartalmazza a felmondási feltételeket, ez alapján kell eljárni. Kérésre segítünk megnézni Önnek milyen felmondási határidejei vannak. Új szerződés megkötése: A szolgáltatás indulása előtt 30 nappal meg kell kötni. A felmondás kézhezvételéről számított 5 napon belül írásos értesítést kap vagy a felmondás visszaigazolásáról vagy annak elutasításáról.
A visszaigazolást el kell juttatni az új kereskedő részére. Kereskedőváltás csak abban az esetben valósulhat meg, ha 1. a felmondáskor nincs lejárt tartozás, 2. a szerződés megszűnése előtt ~30 nappal nincs lejárt tartozás (kereskedője válogatja). Ha elutasítást kap a jelenlegi kereskedőjétől, akkor először meg kell szüntetni az elutasítás okát, utána előről kell kezdeni a folyamatot.

utolsó ajánlattételi lehetőség
Néhány szerződésben benne van az utolsó ajánlattételi lehetőség, amelynek elmulasztása szerződésszergésnek minősül.

Mik a járulékos költségek?

Nincs ilyen

TECHNIKAI KÉRDÉSEK


Kereskedőváltás esetén folyamatos marad az ellátás?
Igen, a váltás pusztán adminisztrációs jellegű, nem lesz megszakítás a szolgáltatásban.

Milyen adminisztratív teendők szükségesek?

Régi szerződés felmondása, új szerződés megkötése. A szükséges dokumentumokat biztosítjuk.

Mi van az apró betűs részben?
Tőlünk csak szakvéleményezett és az iparági gyakorlatnak megfelelő dokumentumokat kap. A lényeges részekre felhívjuk a figyelmet.

Szükséges-e mérőleolvasás és ki végzi el?

Rendkívüli mérőleolvasást kereskedő váltáskor lehet kérni, melyet a régi és az új kereskedő, valamint a Felhasználó is kezdeményezhet. Ilyenkor a leolvasást az elosztói engedélyes végzi el, és minden esetben az a szereplő állja a felmerülő költségeket, aki megrendelte a leolvasást. Amikor az egyetemes szolgáltatásból lép ki a Felhasználó, akkor az elosztói engedélyes olvassa le a fogyasztásmérőket.

Mi alapján történik a számlázás?
Profilos fogyasztási helyekre a MÉF 1/12-ét számlázza ki a kereskedő, majd a rendes éves leolvasás alkalmával történik az elszámolás.  Idősoros (távmérővel rendelkező) fogyasztási helyek esetén a mért fogyasztás alapján.

Mi történik a mérővel?
Semmi. A mérő az elosztói engedélyes tulajdonában marad.

Lecserélik-e a mérőmet?
Azért mert kereskedőt vált nem. Viszont előfordulhat, hogy korszerűbb mérőt szerel fel az elosztó és ez az időpont egybe esik a kereskedőváltással, de nem amiatt. Mivel a mérő az elosztó tulajdona, így a további hitelesítést és mérőkarbantartást is az ő költségén intézik.

Új felhasználási helyre hogyan lehet szerződni?
Amennyiben megfelel a kritériumainknak ugyanúgy mint a régire

Mi történik, ha megszűnik a vételezés?

Az energiavásárlási szerződés általában 1 évre jön létre. Ha ezen az időn belül megszűnik a vételezés, azt be kell jelenteni a kereskedőnek. Ha nincs fogyasztás, nem lesz energia számla sem, viszont a rendszerhasználati díjakat mindaddig fizetni kell, amíg a mér fel van szerelve. Ha átruházásra kerül a fogyasztási hely, akkor a jogutódlás szabályai a mérvadóak.

Mi a POD azonosító?
Minden mérési helynek (mérőnek és nem fogyasztási helynek!) egyedi azonosítója un. Point-of-delivery (POD) száma van, ami a számlán található és 33 karakterből áll. A POD azonosító egyben a mérőpont is (maga a mérő) azaz a villamos energia mérési helye.

Mit jelent a profilos elszámolású felhasználási hely?
Olyan kisfeszültségen vételező fogyasztási hely ahol a csatlakozási teljesítmény 240 Amper (3*80 A) alatt van. A profilos fogyasztók mérőit az elosztó évente egyszer olvassa le.

Mit jelent az idősoros felhasználású hely?
Olyan távleolvasásra alkalmas mérővel rendelkezik, amely alkalmas a 15 perces fogyasztás mérésére. Kisfeszültségű felhasználási hely esetén akkor beszélünk idősoros elszámolásról, amennyiben a csatlakozási teljesítmény a 240 Ampert (3*80A) meghaladja.

Mi az a MÉF?
Az elosztói engedély által megállapított ugynevezett mértékadó éves fogyasztás. Profilos fogyasztási helyek esetén a két leolvasás közötti elfogyasztot mennyiség, ami a következő leolvasásig a számlázás alapja lesz. A havi számlán a MÉF 1/12-ed része kerül leszámlázásra lesz a havi energiaszámlán.

Mi történik, ha többet/kevesebbet fogyasztottam?
Amennyiben a MÉF-től eltérés várható, pl.: új berendezés beépítésekor akkor az eltérés tényét az aktuális kereskedő felé be kell jelenteni.

Mi a profilcsoport?
Hasonló felhasználási szokásokkal rendelkező fogyasztók csoportja.

Mi a profil?
Statisztikai elemzéssel készült, normalizált (1000 kWh éves fogyasztásra vonatkoztatott) éves 1/4-ed órás fogyasztói teljesítményigény-görbe.

Mitől függ, hogy milyen profilcsoportba tartozom?
Profilcsoportba történő besorolást a területileg illetékes elosztói engedélyes határozza meg és mindaddig változatlan, amíg nincs változás a villamos energia felhasználási jellemzőkben.

Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra és ki nem?
A lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál (39 kW) nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni.

Van-e költsége a szolgáltatóváltásnak?

Nincs semmilyen költsége

Mi az a mérlegkör?

A biztonságos ellátáshoz és az egyensúlytartáshoz a kereskedőnek ún. mérlegkört kell létre hozniuk a versenypiaci fogyasztóik ellátására, a mérlegkörhöz történő csatlakozás a kereskedelmi szerződéssel egyidőben létrejön és amikor ez megszűnik, megszűnik a mérlegkör tagsági szerződés is. Esetünkben formalitásról beszélünk, kereskedelmi jelentősége nincs.

Mi a névleges csatlakozási teljesítmény?
Kisfeszültségen értékét a beépített kismegszakító és késes olvadóbiztosító betét névleges áramerősségének fázisonkénti összege adja.

Kik kérheti a mérő leolvasást?
Rendkívüli mérőleolvasást kereskedő váltáskor lehet kérni, melyet a régi és az új kereskedő, valamint a Felhasználó is kezdeményezhet. Ilyenkor a leolvasást az elosztói engedélyes végzi el, és minden esetben az a szereplő állja a felmerülő költségeket, aki megrendelte a leolvasást. Amikor az egyetemes szolgáltatásból lép ki a Felhasználó, akkor az elosztói engedélyes olvassa le a fogyasztásmérőket.

Diktálhatok-e mérőállást?
A MÉF miatt nincs relevanciája a diktálásnak.

Mi történik, ha év közben változik a fogyasztásom?
Évente egyszer lehetőség van arra, hogy a fogyasztási szokások megváltozása miatt a Mértékadó Éves Fogyasztást (MÉF-et), és így a havi részszámlák összegét is módosítsa a Felhasználó, vagy a Kereskedő. Amennyiben az eltérés az 5 %-ot meghaladja, a változtatást indokolni kell.

Minden évben újra kell szerződnöm?
Igen, ugyanis a kereskedőnek nincs ellátási kötelezettsége, azaz minden Felhasználónak magának kell gondoskodnia az energia szerződéseiről! Ha a szerződése határozott időre szól, akkor annak lejárata előtt gondoskodni kell a szerződés hosszabbításáról vagy új megkötéséről. Ha határozatlan időre szól, akkor a felmondási időt figyelembe véve van lehetőség újat kötni. Fontos, hogy ha szerződés nélkül vételez egy Fogyasztó annak súlyos következményei lehetnek, ilyen pl.: kikapcsolás, magas ár, büntetések, pótdíjak.  A gördülékeny ügyintézés és nem utolsó sorban a kedvező árak elérésének érdekében javasoljuk időben intézni a szerződéskötést, amelyben ránk számíthat!